(Komitet problemowy, wielodyscyplinowy) zagadnienia rolno-leśne, hydrologiczne, ochrony środowiska oraz turystyczne; naukowa analiza i synteza warunków i potrzeb do racjonalnego zagospodarowania ziem górskich, uwzględniająca potrzeby gospodarcze z zachowaniem walorów przyrodniczych i kulturowych.
Komitet został powołany w 1957 r.

 

Informacja o działalności komitetu naukowego/problemowego PAN w 2014 r.

wersja polska                                                                English version

 

Informacja o działalności komitetu naukowego/problemowego PAN w 2013 r.

wersja polska                                                                English version