Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN zorganizował w dn. 22 listopada zebranie plenarne Komitetu w siedzibie oddziału PAN w Krakowie. Na zebraniu przedstawione zostały 2 referaty:

Pierwszy zaprezentowany przez panią prof. dr hab. Barbarę Kutkowską z AR we Wrocławiu dotyczył „Zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich Kotliny Kłodzkiej”, a drugi przez dr Eligiusza Brzeźniaka z Akademii Pedagogicznej w Krakowie pt. „Opady atmosferyczne o anomalnej wysokości w Karpackim Wschodnim regionie pluwialnym”. W referacie pierwszym uwypuklona została wielokierunkowość gospodarstw rolnych występujących w Kotlinie Kłodzkiej ze szczególnym podkreśleniem roli gospodarstw ekologicznych czy agroturystycznych w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów rolniczych tego regionu. Omówiono też znaczenie różnego rodzaju dopłat do działalności rolniczej zapewniających odpowiedni dochód i gospodarowanie zgodne z wymogami środowiska przyrodniczego.

W referacie drugim omówione zostały opady ekstremalne, na tle średnich wartości rocznych we Wschodnim-Karpackim regionie pluwialnym, w oparciu o 50-letni okres pomiarowy z lat 1951-2000, z 41 punktów pomiarowych. W sposób szczególny podkreślone zostały ciągi opadowe zarówno o niedoborach jak i nadmiarach opadów. Sekwencje te występowały w różnych okresach i nie wykazywały tendencji powtarzalnych.

Obydwa referaty wywołały duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję.

W dalszym ciągu zebrania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Komitetu za rok 2006 z równoczesnym planem pracy na rok 2007.

Najważniejszym punktem działalności Komitetu w 2007 roku będzie planowana Konferencja naukowa pt. „Kierunki zmian w zagospodarowaniu obszarów górskich i ich wpływ na środowisko” organizowana w 50-lecie działalności Komitetu.

W końcowej części zebrania przewodniczący Komitetu przedstawił działalność Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN na tle „Analizy aktywności Komitetów naukowych i problemowych w latach 2003-2006” przygotowanych przez Prezydium PAN. Z analizy tej wynika, że Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich wykazał się średnią aktywnością w minionych 3 latach uzyskując 720 punktów.

W dyskusji nad tą analizą, członkowie Komitetu wyrazili konieczność większej aktywności w pracach nadchodzącej kadencji.

Na tym zebranie zakończono.