Sprawozdanie z konferencji naukowej na temat „Gospodarka regionalna ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich” zorganizowanej przez Wydział Rolniczo – Ekonomiczny Akademii Rolniczej w Krakowie przy współudziale Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN i Polskiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Górskich. Konferencja ta była poświęcona profesorowi Józefowi Kubicy w 100 – lecie Jego urodzin i odbyła się 18 maja 2006 roku w Kolegium Godlewskiego AR w Krakowie w gmachu, w którym Profesor pracował. Połączona ona była z odsłonięciem tablicy pamiątkowej w tymże gmachu poświęconej Profesorowi.

W programie konferencji oprócz odsłonięcia tablicy i wspomnień o Profesorze Kubicy wygłoszono 6 referatów programowych i 45 uzupełniających, a prezentowanych w dwóch sekcjach.

Zdecydowana większość referatów dotyczyła zagadnień ekonomicznych w ujęciu regionalnym (nie tylko regionów górskich) ukazując specyfikę działalności i produkcji, głównie rolniczej w odniesieniu do danego regionu. Pewna część referatów dotyczyła także rozwoju regionalnego i wielofunkcyjnego obszarów wiejskich wskazując na konieczność aktywizacji turystycznej, czy agroturystycznej szczególnie miejscowościach o dużych walorach przyrodniczych. W kilku wystąpieniach omówiono również wpływ zagospodarowania przestrzennego obszaru czy zlewni na środowisko wodne danego obszaru.

Materiały z konferencji w formie szerszych opracowań w większości zostały opublikowane w dwóch tomach czasopisma Acta Agraria et Silvestria (Vol. XLVI/1 i Vol. XLVI/2 – 2006), a kilkanaście przekazanych zostało do opublikowania w Problemach Zagospodarowania Ziem Górskich z. 53-2006.